Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanmeldcriteria dyscalculieonderzoek voortgezet onderwijs

Wanneer er naar aanleiding van de schoolresultaten en handelingsplannen gericht op rekenen een vermoeden bestaat van dyscalculie, kan een leerling bij het Expertisecentrum Zuidoost Drenthe worden aangemeld voor een dyscalculieonderzoek.

De school dient aan te tonen dat er sprake is van een significante rekenachterstand t.o.v. leeftijd- en/of opleidingsgenoten, waar de leerling in het dagelijks leven door gehinderd wordt (criterium van ernst), dat er sprake is van een significante rekenachterstand t.o.v. datgene wat op basis van de individuele ontwikkeling van de leerling verwacht mag worden (criterium van achterstand) en dat er sprake is van een hardnekkig rekenprobleem, dat resistent is tegen gespecialiseerde hulp van tenminste 6 maanden (criterium van didactische resistentie).

De school moet bij de aanvraag voor leerlingen in de onderbouw en bovenbouw het volgende aanleveren:
• Eventuele (screening)resultaten op het gebied van rekenen (bv Zareki)
• Uitdraai van het CITO-LOVS
• Handelingsplannen van de gehele basisschoolperiode en van het voorgezet onderwijs gedurende een periode van tenminste 6 maanden inclusief het behaalde resultaat gericht op rekenen
• Overzicht van de (rapport)cijfers van het huidige en afgelopen schooljaar
• Een door de leerkracht/IB’ er/zorgcoördinator ingevuld ‘aanmeldformulier onderzoek: dyscalculie’
• Eventuele overige verslagen die van belang zijn (bv GGZ onderzoek, visusonderzoek)

De gegevens worden geanalyseerd door een orthopedagoog/psycholoog die beoordeelt of de vermoedens gegrond zijn.
Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, ontvangt de leerling een uitnodiging voor het dyscalculieonderzoek. Deze uitnodiging zal worden verstuurd naar ouders en school. Het onderzoek zal 2 ochtenden beslaan en plaatsvinden op het Expertisecentrum Zuidoost Drenthe. We streven ernaar om het verslag binnen 6 werkweken na het onderzoek op te sturen naar de ouders en de school.

Aanmelden dyscalculieonderzoek, klik hier.