Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Aanmeldcriteria dyslexieonderzoek basisschoolleerlingen

Wanneer er naar aanleiding van de resultaten op de CITO-toetsen en handelingsplannen gericht op (technisch) lezen en/of spelling een vermoeden bestaat van dyslexie, kan een leerling bij het Expertisecentrum worden aangemeld voor een dyslexieonderzoek.

De school dient de ernst van de lees/spellingproblemen te onderbouwen door aan te tonen dat er sprake is van een achterstand  op het gebied van lezen en/of  spellen en dat de lees en/of spellingproblemen hardnekkig zijn. Dit betekent dat op 3 achtereenvolgende meetmomenten sprake moet zijn van een (ernstige) lees/spellingachterstand ondanks intensivering van begeleiding, gedurende twee perioden van tenminste 10-12 weken.

Bij de aanvraag moet het volgende worden aangeleverd:

  • Uitdraai van het CITO-LOVS van zo mogelijk de gehele basisschoolperiode
  • Handelingsplannen gericht op (technisch) lezen en/of spelling van de basisschoolperiode inclusief het behaalde resultaat
  • Een door de leerkracht/IB’er/zorgcoördinator ingevuld ‘aanmeldformulier dyslexie’
  • Eventuele overige verslagen die van belang zijn (bv logopedisch onderzoek, GGZ onderzoek, gehoor/visusonderzoek)

De gegevens worden geanalyseerd door een orthopedagoog/psycholoog die beoordeelt of de vermoedens gegrond zijn. Er mag geen sprake zijn van een algehele ontwikkelingsachterstand.

Wanneer de aanvraag gehonoreerd wordt, ontvangt de leerling een uitnodiging voor het dyslexieonderzoek. Deze uitnodiging zal worden verstuurd naar ouders en school. Het onderzoek zal verdeeld over twee dagdelen plaatsvinden op het Expertisecentrum Zuidoost Drenthe. We streven ernaar om het verslag binnen 6 werkweken na het onderzoek op te sturen naar de ouders en de school.

Aanmelden dyslexieonderzoek basisschoolleerling:

Aanmeldformulier scholen, klik hier.

Aanmeldformulier ouders, klik hier.