Onderwijslocatie Tussenvoorziening
Expertisecentrum

Dyslexie

De definitie van de Stichting Dyslexie Nederland (2008) luidt als volgt;
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Wat is dyslexie?
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met lezen en/of spellen. Met andere woorden wanneer je dyslexie hebt kost het lezen en/of spellen (veel) moeite. Er kunnen zowel leesproblemen, als spellingproblemen voorkomen, maar soms komen deze ook los van elkaar voor. Hoeveel moeite je met lezen en/of spellen hebt, verschilt per persoon. Dyslexie bestaat in verschillende vormen en mate van ernst.
Er zijn sterke aanwijzingen dat dyslexie erfelijk is. Familie van dyslectici hebben vaak ook dyslexie of andere taalproblemen. Wanneer dyslexie in de familie voorkomt, is de kans op dyslexie 30 tot 40% groter dan wanneer dit niet het geval is. Dyslexie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes. De precieze oorzaak is wetenschappelijk nog niet aangetoond, hier wordt nog steeds onderzoek naar gedaan.

Hoe toon je dyslexie aan?
Dyslexieonderzoek dient bij voorkeur vroegtijdig in de schoolloopbaan te gebeuren. Dyslexie is een complex en hardnekkig probleem dat van invloed is op het gehele functioneren van een persoon. Voor het vaststellen van de diagnose dyslexie moet worden uitgesloten dat de lees- en/of spellingproblemen een andere oorzaak hebben, zoals een andere stoornis of slecht lees- en spellingonderwijs op de basisschool. Daarnaast moet worden aangetoond dat met kwalitatief goede bijlessen de achterstand op het gebied lezen en/of spelling niet ingelopen wordt.

Wat zijn de gevolgen van dyslexie?
Hardnekkige lees- en/of spellingproblematiek heeft gevolgen voor het leren, de (school)loopbaan en het sociaal emotioneel functioneren. Hoe groot de gevolgen zijn, is verschillend per persoon en afhankelijk van de mate waarin er eisen worden gesteld aan de lees- en spellingvaardigheid en in hoeverre de persoon met dyslexie in staat is zijn beperking te compenseren (bijv. gebruik maken van adequate lees-, luister- en spellingstrategieƫn). De gevolgen van dyslexie zullen vaak spelen op school, maar ook op de werkvloer kan dyslexie in de huidige maatschappij een serieuze belemmering zijn.

Wat kun je eraan doen?
Wanneer de diagnose dyslexie gesteld is, kan effectieve dyslexiebegeleiding geboden worden door hiervoor gespecialiseerde dyslexiebehandelaars.
Het Expertisecentrum Zuidoost Drenthe kan ondersteunende activiteiten met betrekking tot geconstateerde problematiek leveren c.q. aansturen. Het is mogelijk om samen uit te zoeken welke hulpmiddelen het best aansluiten bij de problemen die ervaren worden. Daarnaast kan de aanvraag van dyslexiehulpmiddelen ondersteund worden.